COMPILATOR AB
DÄCKDATA SOFTWARE-AS-A-SERVICE LICENSAVTAL

1. ÄGANDERÄTT OCH LICENS, LICENSRESTRIKTIONER

1.1 Compilator och tredje man som har rättigheter i och till Programvaran ska behålla sin äganderätt till Programvaran och övriga rättigheter hänförliga till Programvaran och dess dokumentation, inklusive all upphovsrätt till Programvaran, och alla kopior därav eller av dess dokumentation, oavsett om kopian är auktoriserad eller inte. Kunden bekräftar att Programvaran innehåller konfidentiell information som tillhör Compilator.

1.2 I enlighet med villkoren i SaaS-avtalet, beviljar härmed Compilator Kunden en personlig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens att använda programvaran som en software-as-a-service lösning via Hostingtjänsten.

1.3 Kunden får inte dekompilera, plocka isär eller genomföra s.k. reverse engineering av Programvaran för något syfte. Kunden accepterar att all information Kunden erhåller avseende Programvaran är värdefull information tillhörande Compilator och ska, som sådan, behandlas som konfidentiell information av Kunden i enlighet med punkt 6 nedan. Kunden garanterar att denne inte kommer att sälja, licensiera, hyra ut, hyra, låna, låna ut, överföra, tillhandahålla via nätverk eller på annat sätt distribuera eller överföra programvaran på något sätt till tredje man. Kunden får inte använda Programvaran för att tillhandahålla tjänster till annan, agera som ASP eller bedriva liknande affärsverksamhet för tredje man. Kunden är uttryckligen förbjuden att anpassa, modifiera, ändra, förbättra och uppgradera Programvaran samt skapa programvara baserad på Programvaran, oavsett syftet (inkluderande felkorrigering eller andra typer av underhåll), förutom vad som uttryckligen godkänns i dokumentationen för Programvaran.

1.4 På Compilators begäran ska Kunden tillåta att Compilator eller en tredje man anvisad av Compilator ges access till Kundens bokföring och datasystem och ges rätt att granska Kundens system för att försäkra Kunden använder Programvaran i enlighet med villkoren i SaaS-avtalet.

2. SAAS-TJÄNSTEN

2.1 Inom ramarna för Hostingtjänsten ska Compilator installera och underhålla Kundens installation av Programvaran på Compilators servrar. Compilator tillhandahåller Kundens access till Hostingtjänsten via Internetuppkoppling, i enlighet med vad som beskrivs i den skriftliga dokumentation relaterad därtill som tillhandahålls till Kunden av Compilator från tid till annan under avtalstiden för SaaS-avtalet. Parterna är uttryckligen ense om att Hostingtjänsten inte inkluderar någon annan mjukvara än Programvaran, såvida inte annat överenskommits skriftligen. 

2.2 Compilator åtar sig att vidta skäliga åtgärder för att säkerställa att Hostingtjänsten fungerar som avsett och är tillgänglig för Kunden enligt vad som beskrivs i dessa Villkor. Compilator kan dock inte garantera att Hostingtjänsten kommer att fungera utan avbrott eller att Hostingtjänsten eller Programvaran är helt utan fel. Kunden bekräftar att användandet av Programvaran och Hostingtjänsten sker på Kundens egen risk.

2.3 Kundens åtkomst till Hostingtjänsten är kopplad till Kundens användarkonton för Hostingtjänsten (definierade som ” Användar-ID”). Vart och ett av Kundens Användar-ID är ett användarkonto kopplat till en specifik användare eller arbetsstation i Kundens hårdvarumiljö. Kunden är ensam ansvarig för att Kundens Användar-ID och de lösenord som Kunden får för Hostingtjänsten förvaras säkert. Kunden får inte använda specifika Användar-ID för att logga in mer än en användare hos Kunden eller för att logga in på en webbsida eller via en dator som inte är avsedd för inloggning. Kunden är ansvarig för all icke-auktoriserad användning av Kundens Användar-ID för Hostingtjänsten till dess Kunden har instruerat Compilator skriftligen att blockera ett specifikt Användar-IDs åtkomst till Hostingtjänsten och Compilator har bekräftat mottagandet av en sådan instruktion.

2.4 Inom ramen för Hostingtjänsten kommer Kunden att få åtkomst till ett administrativt verktyg genom vilket Kunden kan registrera nya Användar-ID, hantera lösenord och administrera produkter och tjänster som säljs genom Programvarans webbshop. Kunden är ensam ansvarig för hanteringen av sådan registrering och administration. 

2.5 Informationen lagrad av Kunden på Compilators servrar genom användandet av Hostingtjänsten kommer att lagras på en separat, säker lagringsyta på Compilators servrar. Kunden får inte använda något område på Compilators servrar för något annat syfte än att använda Hostingtjänsten och lagring av information inom användningsområdet för Hostingtjänsten. Vidare får Kunden inte använda eller utforska andra områden på Compilators servrar än den lagringsyta som dedikerats till Kunden för Hostingtjänsten. 

2.6 Compilators ansvar i förhållande till Kundens lagringsyta på Compilators servar är begränsat till (i) tillhandahållandet av åtkomst till lagringskapaciteten på servrarna för information lagrad av Kunden genom användandet av Hostingtjänsten, (ii) tillhandahållande av Internetuppkoppling av Compilators servrar under öppettiderna angivna i punkt 3 nedan, samt (iii) back-up av lagrad information enligt med vad som anges i dessa Villkor. Därutöver har inte Compilator något ansvar vad avser Kundens lagringsyta på Compilators servrar eller den information som lagras där av Kunden.

3. DRIFT AV SAAS-TJÄNSTEN 

3.1  Tillgänglighet 
Hostingtjänsten är tillgänglig för Kunden måndag t.o.m. lördag från 06.00 till 23.00. Under denna period garanterar Compilator ett minimi-tillgänglighet för Hostingtjänsten enligt följande (”Tillgänglighet”):

HÖGSÄSONG  (definierad som 1 mars – 31 maj samt 16 augusti – 15 december) 
1. Under normala öppettider, d.v.s. måndag t.o.m. fredag från 06.00 till 23.00 och lördagar från 09.00 till 23.00 garanterar Compilator att Hostingtjänsten kommer att vara tillgänglig 90 % av tiden på kalendermånadsbasis och undantaget stillestånd för akut underhåll orsakat av Force Majeure-situationer och andra säkerhetshot eller problem enligt punkt 3.5 nedan.

2.  Under normala icke-öppettider, d.v.s. måndag t.o.m. fredag 06.00 till 23.00 samt lördagar från 09.00 till 23.00 garanterar Compilator att Hostingtjänsten ska vara tillgänglig 85 % av tiden på kalendermånadsbasis och undantaget stillestånd för akut underhåll orsakat av Force Majeure-situationer och andra säkerhetshot eller problem enligt punkt 3.5 nedan.

LÅGSÄSONG (definierad som 16 december – 28 februari samt 1 juni – 15 augusti)
1. Under normala öppettider, d.v.s. måndag t.o.m. fredag från 06.00 till 23.00 och lördagar från 09.00 till 23.00 garanterar Compilator att Hostingtjänsten kommer att vara tillgänglig 85 % av tiden på kalendermånadsbasis och undantaget stillestånd för akut underhåll orsakat av Force Majeure-situationer och andra säkerhetshot eller problem enligt punkt 3.5 nedan.

2. Under normala icke öppettider, d.v.s. måndag t.o.m. fredag 06.00 till 23.00 samt lördagar från 09.00 till 23.00 garanterar Compilator att Hostingtjänsten ska vara tillgänglig 80 % av tiden på kalendermånadsbasis och undantaget stillestånd för akut underhåll orsakat av Force Majeure-situationer och andra säkerhetshot eller problem enligt punkt 3.5 nedan.

Stillestånd definieras som den tid under vilken Hostingtjänsten eller någon materiell del eller väsentlig funktion därav inte fungerar eller om användningen av Hostingtjänsten orsakar betydande olägenheter för Kunden.

3.2 Övervakning och bristande efterlevnaden av tillgänglighe
Kunden ska övervaka Tillgängligheten och ska för varje kalendermånad – om Kunden hävdar att Tillgängligheten inte motsvarar den procentuella tillgänglighet som angivits ovan – tillhandahålla Compilator en skriftlig rapport avseende resultatet av övervakningen under den aktuella kalendermånaden.

För att Compilator ska ha rätt att utesluta stilleståndstid från Tillgängligheten och från kalkylen för kreditering enligt nedan måste Compilator tillhandahålla tillräcklig teknisk bevisning och information för att styrka att sådant stillestånd inte ska inkluderas i beräkningen av Tillgängligheten i enlighet med principerna enligt ovan.

Om den faktiska tillgängligheten för Hostingtjänsten under någon kalendermånad är lägre än ovan angivet procenttal för Tillgängligheten är Kunden berättigad till kreditering baserat på den månatliga taxan som betalas av Kunden till Compilator för månaden i fråga enligt följande:

Tidsperiod 

Verklig tillgänglighet

Kompensation
(% av månaden)

Högsäsong
Lågsäsong

85-90%
80-85%

10%

Högsäsong
Lågsäsong

75-85%
70-80%

30%

Högsäsong
Lågsäsong

65-75%
50-70%

50%

Högsäsong
Lågsäsong

Under 70%
Under 50%

100%

 

I tabellen ovan är Tillgängligheten baserad på stillestånd under Kundens öppettider. Stillestånd under icke-öppettider ska inkluderas i beräkningen på samma basis men med aspekt på lägre tillgänglighetsnivåer under dessa icke-öppettider som anges i punkt 3.1 ovan. 
Kundens rätt att få krediteringar enligt denna punkt 3.2 är villkorad av att Kundens konto för Hostingtjänsten är aktivt och att Kunden inte har någon utestående förfallen faktura från Compilator som inte bestritts av Kunden samt att Kunden inte i övrigt har begått något väsentligt brott mot SaaS-avtalet per datumet för krediteringen. 

Kompensation till Kunden i enlighet med det ovan angivna med anledning av bristande Tillgänglighet för Hostingtjänsten kräver att Kunden rapporterar den bristande Tillgängligheten till Compilator och kräver kompensation enligt ovan senast femton (15) dagar efter utgången av kalendermånaden i fråga. Om Kunden inte rapporterar den bristande Tillgängligheten till Compilator och kompensationskravet inom sagda tidsram går Kundens rätt till kompensation förlorad.

3.3 Krav på kundens hårdvaruutrustning
Kunden är medveten om att Tillgängligheten av Hostingtjänsten enligt ovan kräver att all hårdvaruutrustning som Kunden har kopplad till Hostingtjänsten är lämplig enligt Microsofts kompatibilitetslista för hårdvara. Kunden är medveten om att hårdvara som inte är kompatibel och som kopplas till Hostingtjänsten kan orsaka avbrott och stillestånd av Hostingtjänsten. Compilator är inte ansvarig för några sådana avbrott och stillestånd orsakade av inkoppling av sådan icke-certifierad utrustning.

Tillgängligheten för Hostingtjänsten kräver även att all Kundens hårdvara är fullt fungerande.

Alla förändringar av Kundens hårdvarumiljö ska utföras av Kunden under den tidsperiod när Hostingtjänsten inte är tillgänglig, d.v.s. mellan 23.00 till 06.00 måndag t.o.m. lördag samt från 23.00 på lördag till 06.00 på måndag, såvitt inte förändringar krävs under andra tider p.g.a. akut uppkomna situationer. Kunden åtar sig att upprätta kompletta listor på all hårdvara kopplad till Hostingtjänsten och ska meddela Compilator i förväg om några förändringar (både akuta och icke akuta) ska göras av hårdvaran.

3.4 Schemalagt underhållsfönster
Mellan 23.00 och 06.00 måndag till lördag och från 23.00 till 06.00 måndag (d.v.s. hela dagen varje söndag) kommer Hostingtjänsten att vara otillgänglig. Detta för att Compilator ska kunna utföra back-up, support, underhåll och uppgraderingar av Hostingtjänsten. Compilator ska sträva efter att schemalägga och underhålla aktiviteter under dessa tider när inte Hostingtjänsten är tillgänglig.

På begäran av Kunden senast en (1) vecka i förväg kan Compilator gå med på att tillhandahålla access till Hostingtjänsten utanför de öppettider som är angivna i punkt 3.1 ovan, under förutsättning att sådan access är rimligt möjlig för Compilator att tillhandahålla, med hänsyn till Compilators planerade back-up, underhåll och uppgraderingar av Hostingtjänsten.

Hostingtjänsten kommer att omstartas av Compilator mellan 23.00 och 06.00 varje dygn för att tillse optimal funktionalitet. Kunden åtar sig därför att försäkra att varje användare hos Kunden loggar ut från Hostingtjänsten senast kl 23.00 varje kväll, så att Compilator kan genomföra automatiserade jobb. Om sådan utloggning inte görs av Kundens användare kan Compilator inte garantera att information införd i Hostingtjänsten inte går förlorad. 

3.5 Akut Underhållsfönster
I de fall av extrema situationer orsakade av omständigheter utanför Compilators kontroll och som Compilator inte kunnat förutse (”Force Majeure-situationer”) eller om så skulle krävas i andra situationer som, även om de inte anses som Force Majeure-situationer, som exempelvis säkerhetshot, virus- eller service attacker, strömavbrott eller andra avbrott relaterade till tredje man kan Compilator åberopa ett akut underhållsfönster (”Akut Underhållsfönster”) och meddela Kunden (i den mån möjligt baserat på vilken typ av hot eller problem som skapar den extrema situationen) via telefon eller e-mail så snart som möjligt efter det att Compilator har fått kunskap om sådan händelse. Kunden ska vid sådant tillfälle ges full beskrivning av hotet eller problemet, vidtagna åtgärder eller åtgärder som kommer att vidtas av Compilator avseende sådant hot eller problem, beräknad tidslängd på det Akuta Underhållsfönstret (om Compilator har information om detta) liksom de rekommenderade åtgärder som Kunden ska vidta för att minimera effekten av hotet eller problemet och/eller identifiera och reparera problem åsamkade av hotet eller problemet.

Compilator ska inte vara skadeståndsansvarigt eller i övrigt hållas ansvarigt för några förhållanden orsakade av Force Majeure-situationer eller andra hot eller problem som täcks av denna punkt 3.5, eller för existensen, resultatet, frekvensen eller varaktigheten av Akut Underhållsfönster som orsakats av något av dessa Force Majeure-situationer eller andra hot eller problem. Vidare, om någon situation hänvisad till i denna punkt 3.5 är resultatet av eller uppkommer på grund av något tillstånd, förhållande eller händelse orsakat av Kunden eller under Kundens kontroll eller av någon tredje man som tillhandahåller produkter eller service till Kunden, ska Kunden efter bästa förmåga vidta åtgärder (och/eller tillse att Kundens leverantör(er) vidtar åtgärder) för att åtgärda eller minimera effekten av sådant tillstånd, förhållande eller händelse.

3.6 Servicenummer etc.
Alla problem relaterade till Hostingtjänsten ska meddelas av Kunden till Compilator enligt följande kontaktrutiner:

Arbetsdagar 08.00 – 17.00 (svensk tid)
Email: support@compilator.com
Tel nr: 040-672 88 88

3.7 Servicefönster 
Compilator har rätt att annonsera och utföra servicefönster under tillgänglighetstid för att säkerställa frift. Dessa servicefönster skall frånräknas SLA-tider. 

3.8 Helgdagar
Parterna är eniga om att under lagstadgade svenska helgdagar och Compilators helgdagar (som meddelas Kunden minst 30 dagar i förväg) ska Hostingtjänsten vara tillgänglig enligt ovan (d.v.s. måndag till lördag 06-00 till 22.00) men bestämmelserna om Tillgänglighet enligt ovan i denna punkt 3 inte ska gälla. 

4. SÄKERHET

4.1 Servicesäkerhet
Compilator upprätthåller en hög säkerhetsnivå för Hostingtjänsten, i enlighet med vad som är best practise i branschen. Parterna har därvid kommit överens om att Compilator ska tillhandahålla Hostingtjänsten genom att använda tjänsteleverantören IP-ONLY:s Colocation Service. Villkoren för IP-ONLY:s Colocation Service återfinns som Bilaga 1 till denna Bilaga 2.

4.2 Virusskydd
Compilator kommer att vidta skäliga åtgärder för att förhindra intrång av virus/skadlig kodning inom Hostingtjänsten och i Kundens system som är kopplat till Hostingtjänsten genom att tillåta bland annat automatiska filmönster-uppdateringar liksom manuella åtgärder vid virusvarningar. Compilator kommer vid dessa skäliga åtgärder att använda virusscanningmjukvara och -verktyg på nätverksnivån i enlighet med branschpraxis.

4.3 Back-up
Compilator kommer att genomföra regelbunden back-up av den information Kunden lagrar på Compilators servrar i enlighet med Compilators standardrutiner för server back-up. 

5. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR HOSTINGTJÄNSTEN

5.1 Kunden är ensam ansvarig för all information som Kunden, och Kundens slutanvändare, registrerar, använder eller bearbetar genom användandet av Hostingtjänsten inklusive all information som Kunden och Kundens slutanvändare lagrar på Compilators servrar. Vidare är Kunden ensam ansvarig för alla resultat som Kunden erhåller genom användandet av Hostingtjänsten och Programvaran. Kunden har inte rätt att lagra information på Compilators servrar som inte är relaterad till Hostingtjänsten.

5.2 Compilator är inte ansvarigt för att tillse att Kundens egen Internetaccess eller allmänna Internetöverföring fungerar korrekt. Vidare är Compilator endast ansvarig för att se till att informationen skickad från Hostingtjänsten till Kunden är av samma format som den som Kunden lagrat. Compilator är dock inte ansvarig för avbrott och felaktigheter i informationen som uppstår på grund av överföringen via Internet. Kunden är medveten om och accepterar att tillgänglighet till Internet inte kan garanteras generellt och att Compilator inte är ansvarig för avbrott i Internettrafiken.

5.3 Personuppgifter relaterade till Kundens användare och Kundens slutkunder kan komma att behandlas av Compilator i syfte att tillhandahålla Hostingtjänsten. Kunden ska vara ansvarig för all sådan behandling av personuppgifter som beskrivs ovan, inklusive behandling av Kundens användares och Kundens slutkunders personnummer, och ska tillse att all sådan behandling görs i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:294). Compilator ska inte ha något ansvar gentemot Kunden eller någon tredje man för hanteringen av personuppgifter inom ramen för Hostingtjänsten.

6. SEKRETESS

6.1 Kunden accepterar och bekräftar att Programvaran och all information och allt material, inklusive metoder och know-how relaterad till Programvaran är konfidentiell information och innehåller företagshemligheter tillhörande Compilator och tredje man som har ägarintressen i Programvaran och all sådan information ska hållas strikt konfidentiell av Kunden och får inte kopieras, återskapas eller redovisas till någon tredje man i någon avseende överhuvudtaget annat än för Kundens interna affärsändamål. Kunden åtar sig att vidta minst samma säkerhetsåtgärder som Kunden använder för att skydda sin egen konfidentiella och företagshemliga information, dock minst skäliga åtgärder, för att skydda Compilators konfidentiella information. Konfidentiell information inkluderar inte information som Kunden kan visa: (i) vid tiden för delgivning till Kunden var en allmänt känd eller därefter blir allmänt känd på annat sätt än genom Kundens agerande eller underlåtelse att agera; eller (ii) lagligen innehades av Kunden, enligt vad som kan styrkas genom skriftlig dokumentation, före tidpunkten för Compilators delgivning av informationen till Kunden, utan krav på sekretess; eller (iii) var lagligen delgiven Kunden av tredje man utan krav på sekretess och utan att sådan tredje man brutit mot krav om sekretess i relation till någon extern part; eller (iv) att Kunden har förelagts enligt lag eller behörig domstols föreläggande att avslöja, förutsatt att Compilator ges rimlig tid att rättsliga åtgärder att upphäva sådant föreläggande och söka annat skydd. Kunden ska hålla Compilator skadeslös och kompensera Compilator alla förluster, kostnader, skador och utgifter som kan uppstå med anledning av ett brott från Kundens sida mot åtagandena i denna punkt 6. Kundens sekretessåtaganden enligt denna punkt 6 ska fortsätta gälla efter att SaaS-avtalet upphört, oavsett anledningen till sådant upphörande.  

6.2 Kunden får inte ändra eller radera någon copyright- eller varumärkesmärkning, varunamn eller andra kännetecken som identifierar Compilators äganderätt till Programvaran och dokumentationen.

6.3 Kunden bekräftar att ett brott mot bestämmelserna i detta SaaS-avtal rörande äganderätt till Programvaran eller rörande sekretess kan orsaka Compilator irreparabel skada Compilator ska med anledning därav äga rätt att vidta interimistiska åtgärder mot Kunden samt använda övriga rättsmedel som är tillgängliga för Compilator.

7. BEGRÄNSAD GARANTI

7.1 Compilator garanterar att Programvaran under SaaS-avtalets löptid i alla väsentliga avseenden fungerar i enlighet med de specifikationer för Programvaran som Compilator tillkännager. Under denna garantiperiod kommer Compilator, efter eget gottfinnande, att reparera eller byta ut, utan kostnad, alla ickefungerande komponenter i Programvaran. Sådan reparation eller utbyte ska vara Kundens enda kompensation och Compilators enda skyldighet under denna garanti. Compilator ska inte ha något ansvar att reparera och byta ut Programvara vilken, enligt Compilators uppfattning, har skadats av Kunden av misstag, misskötsel eller som resultat av försök från Kunden att själv eller genom annan utföra underhållsservice på Programvaran.

7.2 Compilator garanterar inte att Programvaran uppfyller Kundens krav eller att driften av Programvaran kommer att vara utan avbrott eller felfri. Kunden har ensamt ansvaret för valet av Programvaran för att nå sina avsedda resultat och för att resultaten faktiskt nås.

7.3 Ovan garanti gäller inte i händelse av otillbörligt användande, yttre påverkan, inklusive service eller modifieringar som inte utförs av Compilator eller av Compilator utsedd leverantör, eller användande utanför specificerade parametrar för Programvaran. Compilator ansvarar inte för användandet av Programvaran annat än på den utrustning som specificeras och i förening med användarmiljö avsedd för varje version av Programvaran.

7.4 Ovan garanti är Compilators enda garanti med hänsyn till Programvaran, dess dokumentation och SaaS-avtalet och, utöver vad som uttryckligen anges i SaaS-avtalet, ska ingen annan garanti eller omständighet, uttryckt eller underförstådd, gälla. Compilator utesluter särskilt, men utan begränsning, alla andra garantier och åtaganden relaterade till prestation inklusive garantier som annars skulle kunna underförstås, såsom garantier avseende kvalitet, säljbarhet, användning för något särskilt syfte, förmåga att uppnå något speciellt resultat, äganderätt eller icke-intrång.

8. IMMATERIALRÄTT

8.1 Compilator ska på egen bekostnad försvara Kunden mot anspråk eller stämningar som gör gällande att Programvaran eller någon del därav strider mot patent, upphovsrätt eller annan immaterialrätt i Sverige eller Kundens land, och ska betala alla kostnader och skadestånd som fastställs i slutlig dom mot Kunden, förutsatt att Kunden skyndsamt meddelar Compilator skriftligen avseende sådant krav och ger Compilator information, rimlig assistans och ensam behörighet att försvara och reglera kravet.

8.2 För det fall Programvaran befinns i en stämning eller process göra intrång i tredje mans immaterialrätt och rätten att använda Programvaran begränsas, eller för det fall att Compilator rimligen tror att det finns risk för sådant intrång eller begränsning, kan Compilator, på egen bekostnad och efter eget val, för Kundens räkning, erhålla rätten att fortsätta använda Programvaran, byta ut eller modifiera Programvaran så att den inte längre gör intrång eller, om detta inte är möjligt, kreditera Kunden för redan inbetalda avgifter för resterande avtalstid avseende SaaS-avtalet och avsluta SaaS-avtalet omgående.

8.3 Compilator ska inte ha något ansvar för påstådda intrång som baseras på (i) användandet av Programvaran i kombination med andra produkter eller anordningar som inte tillhandahållits av Compilator; (ii) användandet av Programvaran för ett syfte för vilket den inte var avsedd, där sådant intrång inte skulle ha skett om det inte varit för denna användning; (iii) Kundens fortsatta användning av en version av Programvaran annan än den senast släppta versionen, där intrånget inte skulle ha skett om den senast släppta versionen hade använts; eller (iv) ett krav baserat på immaterialrätt ägd av Kunden eller dess dotterbolag. Compilator friskriver sig från allt övrigt ansvar avseende intrång i patent, copyright eller annan immaterialrätt, inklusive alla indirekta skador.

8.4 Föregående bestämmelser i denna punkt 8 redovisar Compilators totala ansvar avseende intrång av Programvaran eller någon del av denna i immateriell rättighet ägd av tredje man.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

9.1 Vardera parten ska vara ansvarig för och kompensera den andra parten, dess befattningshavare, anställda eller försäkringsgivare från och mot alla krav, förluster, ansvar och kostnader (inklusive advokatkostnader) eller liknande som på något sätt är kopplade till dödsfall eller fysisk skada oavsett vem som drabbats därav, eller förlust av eller skada på egendom tillhörande någon person, enhet eller bolag (inklusive den andra parten) som uppstår till följd av en vårdslös handling eller underlåtenhet av parten i samband med utförandet av dennes skyldigheter enligt SaaS-avtalet.

9.2 Såvida ej uttryckligen framgår av detta SaaS-avtal, ska Compilator inte i något avseende att hållas ansvarig för någon indirekt förlust eller skada som är relaterad till Programvaran, Hostingtjänsten eller SaaS-avtalet, exempelvis förlust av data eller användning, utebliven vinst, förlust av förväntade besparingar, inte heller för någon annan skada som är indirekt eller en underordnad konsekvens av något agerande eller underlåtenhet från Compilators sida, oavsett om sådan skada kunde förutses eller faktiskt förutsågs. 

9.3 Compilator är heller inte ansvarig för datasekretess i samband med överföring av information via Internet när Kunden använder Hostingtjänsten.

9.4 Compilators ansvar är begränsat till vad som anges ovan såvitt inte Compilator har orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller uppsåtligen. Compilators sammanlagda ansvar under SaaS-avtalet ska inte i något fall överstiga tjugofem (25) procent av Kundens årliga avgift för Programvaran i enlighet med SaaS-avtalet.

10. FORCE MAJEURE

10.1 Part ska vara fri från ansvar för att fullfölja sina åtaganden i SaaS-avtalet endast i den utsträckning och för den tid som sådan händelse förhindras eller fördröjs av en industriell konflikt eller sådan annan omständighet utanför partens rimliga kontroll, såsom exempelvis, men inte begränsat till, upplopp; översvämning; krig; krigsliknande tillstånd; eldsvådor; handelsembargo; brist på arbetskraft, el, bränsle, transportmöjligheter eller allmän brist på andra förnödenheter. I sådant fall ska den aktuella parten snarast meddela den andra parten som ska förlänga tiden för den förhindrade partens fullgörande av åtagandena enligt SaaS-avtalet för en tidsperiod motsvarande den tid som förlorats på grund av händelsen.

11. BETALNINGSVILLKOR

11.1 Avgifterna för licensen till Programvaran samt Hostingtjänsten kommer att faktureras av Compilator månadsvis i förskott och ska betalas av Kunden inom tjugo (20) dagar från fakturadatum.

11.2 I fall av försenad betalning har Compilator rätt till dröjsmålsränta med en årlig ränta av tolv (12) procent. Vidare kan Compilator påminna Kunden skriftligen att betala. Om Kunden fortfarande inte har betalat den berörda fakturan inom tio (10) dagar från sådan påminnelse äger Compilator rätt att tillfälligt stänga av Kundens användare från åtkomst av Hostingtjänsten och avbryta tillhandahållandet av Hostingtjänsten till dess att full betalning har skett. Vid sådan tillfällig avstängning kan Compilator ge Kunden en slutlig period uppgående till minst fem (5) dagar att betala den utestående fakturan och om betalning inte har mottagits inom denna slutliga period har Compilator rätt att därefter säga upp SaaS-avtalet skriftligen med omedelbar verkan och kräva ersättning för de skador och förluster som Compilator orsakas i anledning av uppsägningen.

11.3 Compilator äger rätt att justera ovan nämnda årliga avgifter för licensen till Programvaran samt användningen av Hostingtjänsten genom skriftligt meddelande härav till Kunden. Sådan justering av avgifterna ska ske senast tre (3) månader före slutet på antingen den inledande avtalsperioden eller någon därpå följande 12-månaders förlängningsperiod, enligt SaaS-avtalet. Om Kunden inte accepterar de justerade avgifterna har Kunden rätt att säga upp SaaS-avtalet skriftligen. Sådan uppsägning ska ske minst en (1) månad före början av en ny 12-månaders förlängningsperiod. Underlåter Kunden att på detta sätt säga upp SaaS-avtalet, ska Kunden anses ha accepterat de nya avgifterna.

11.4 Alla priser och avgifter är exklusive avgifter och skatter, inklusive tullavgifter, importavgifter, mervärdes-, försäljnings-, användnings-, och liknande skatter i samband med tillhandahållande av tjänsterna under SaaS-avtalet och Kunden ska utöver de i SaaS-avtalet angivna priserna och avgifterna vara ansvarig för alla sådana skatter och avgifter.

12. UPPSÄGNING AV SAAS-AVTALET

12.1 Avtalstiden för SaaS-avtalet är stipulerad i huvuddokumentet i SaaS-avtalet.

12.2 Var part ska vidare ha rätt att säga detta SaaS-avtal med omedelbar verkan om (i) den andra parten bryter mot sina åtaganden i SaaS-avtalet och ej åtgärdar sådant avtalsbrott inom trettio (30) dagar efter mottagandet av skriftlig begäran från den uppsägande parten med krav på rättelse; eller (ii) den andra parten ställer in sina betalningar, går i konkurs eller annars kan anses vara på obestånd.

12.3 Vid uppsägning av SaaS-avtalet (annat än vid uppsägning på grund av Kundens avtalsbrott) ska Kunden ha tillgång till Programvaran och Hostingtjänsten för återstoden av den avtalstid som Kunden redan har betalat för. Det är Kundens ansvar att överföra samtlig information från Hostingtjänsten före SaaS-avtalstidens slut. Om Kunden inte överför information inom denna tid kommer Compilator att förvara filerna under ytterligare två (2) månader i det fall Kunden önskar att återaktivera Hostingtjänsten. Efter utgången av denna period har Compilator rätt att radera resterande filer. Om Kunden önskar support från Compilator för filöverföring har Compilator rätt att debitera Kunden för sådana konsulttjänster på löpande räkning i enlighet med Compilators gällande prislista avseende konsulttjänster.

12.4 Ingen av parterna ska ha rätt till, och var part avsäger sig härmed uttryckligen sådan rätt, till någon kompensation av något slag på grund av uppsägning av SaaS-avtalet som sådan. Part kan dock, oaktat detta, ha rätt till ersättning från den andra parten vid avtalsbrott av någon part.

13. EXPORTFÖRESKRIFTER

13.1 Programvaran och dess dokumentation är föremål för alla tillämpliga export-, återexport- och importföreskrifter i samtliga tillämpliga länder och Kunden accepterar härmed att varken Programvaran eller dess dokumentation är avsedd att bli överförd, vare sig direkt eller indirekt, till något land med embargo och inte heller för att understödja några förbjudna aktiviteter. I den händelse Kunden exporterar Programvaran eller dess dokumentation (utöver vad som är tillåtet enligt SaaS-avtalet) från det land där Kunden först mottog den, tar Kunden allt ansvar för att alla tillämpliga export- och återexportföreskrifter följs.

14. ÖVRIGT

14.1 SaaS-avtalet kan inte överlåtas helt eller delvis av någon part utan att först ha skriftligt godkännande från den andra parten. Dock ska Compilator ha rätt att överföra SaaS-avtalet helt eller delvis till bolag ägt av eller knutet till Compilator.

14.2 Meddelande eller annan kommunikation enligt SaaS-avtalet ska vara skriftligen, och levereras antingen för hand eller via fax (bekräftat per brev) eller rekommenderat brev till parterna på de adresser som anges i SaaS-avtalet (eller till annan adress som part skriftligen meddelar den andra parten).

14.3 SaaS-avtalet, inklusive Villkoren, innehåller parternas fullständiga överenskommelse i de frågor som berörs häri och ersätter alla tidigare avtal eller överenskommelser, skriftliga eller muntliga, som kan existera eller har existerat mellan parterna i de frågor som berörs häri, inklusive eventuella motstridiga villkor i Kundens dokumentation.

15. AVTALSÄNDRINGAR

15.1 Compilator förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa Villkor med trettio (30) dagars varsel till Kunden före sådan ändring(ar) träder ikraft. I den händelse att Compilator gör en ändring i dessa villkor till förfång för Kunden och vilken inte accepteras av Kunden, kan Kunden, oaktat vad som i övrigt anges i dessa Villkor, avsluta SaaS-avtalet genom skriftligt meddelande till Compilator härom inom trettio (30) dagar efter det att Compilator har meddelat Kunden via e-mail eller skriftligen om ändringen. Om Kunden inte skriftligen meddelar sin uppsägning av Saas-avtalet till Compilator inom ovan angiven tidsram anses Kunden ha godtagit ändringen/arna. 

16. TILLÄMPLIGA TVISTELÖSNINGAR

16.1 SaaS-avtalet gäller i enlighet med svensk materiell lag, vilken ska tillämpas i händelse av tvist härunder.

16.2 Tvister som uppstår i anledning av detta SaaS-avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Malmö.  

 

Kontakta mig

Fyll i ditt namn och e-postadress eller telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi har möjlighet!

Tack! Du har fått ett mail skickat till dig där du kan bekräfta att du vill bli kontaktad av oss.

Ota minut

Anna nimesi ja sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron ja soitamme sinulle niin pian kuin mahdollista!

Kiitos! Olet saanut sähköpostia lähetetään , missä voit vahvistaa, että haluat ottaa yhteyttä meihin .

Kontakt meg

Kontakt meg

Skriv inn ditt navn og e-postadresse eller telefonnummer og vi vil ringe deg så snart vi kan!

Takk! Du har mottatt en e-post sendt til deg der du kan bekrefte at du ønsker å bli kontaktet av oss .

Kontakt mig

Indtast dit navn og e-mail-adresse eller telefonnummer og vi vil ringe til dig, så snart vi kan!

Tak! Du har modtaget en e-mail sendt til dig , hvor du kan bekræfte, at du ønsker at blive kontaktet af os .

Contact me

Please provide us with your contact information and we will contact you as soon as possible.

Thanks! You have received an email sent to you where you can confirm that you want to be contacted by us .

Kontakta mig

Fyll i ditt namn och e-postadress eller telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi har möjlighet!

Tack! Vi kontaktar dig så fort vi kan!

Kontakt mig

Indtast dit navn og e-mail-adresse eller telefonnummer og vi vil ringe til dig, så snart vi kan!

Tak! Vi vil kontakte dig så snart vi kan!

Ota minut

Anna nimesi ja sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron ja soitamme sinulle niin pian kuin mahdollista !

Kiitos! Otamme yhteyttä niin pian kuin mahdollista!

Kontakt meg

Skriv inn ditt navn og e-postadresse eller telefonnummer og vi vil ringe deg så snart vi kan!

Takk! Vi vil kontakte deg så snart vi kan!

Contact me

Please provide us with your contact information and we will contact you as soon as possible.

Thanks! We'll contact you as soon as we can!

Contact me

Please provide us with your contact information and we will contact you as soon as possible.

Thanks! We'll contact you as soon as we can!

x